dr Mirosław Gołuński

  • 17 lipca 2008

1. Stopnie i tytuły naukowe

2008 doktor nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Mity w twórczości Teodora Parnickiego obronionej na UKW. Promotor: prof. nadzw. Lidia Wiśniewska

 

2. Przynależność do towarzystw naukowych

Od 2003 członek i sekretarz Oddziału Bydgoskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Od 2008 członek Towarzystwa Literackiego im Teodora Parnickiego, od 2010 członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Literackiego im Teodora Parnickiego

 

4. Praca dydaktyczna

Promotor 12 prac licencjackich na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Od 2008 realizacja programu klasy akademickiej w ZSO nr 2 w Bydgoszczy

Od 2008 opiekun Studenckiego Koła Naukowego Polonistów

Od 2009 członek Jury Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

 

5. Praca organizacyjna

 

W latach 2003-2009 administrator strony internetowej IFP UKW

Od 2010 koordynator instytutowy programu „Erasmus” (2 studentów polonistyki odbyło staż w Wilnie, 3 studentów z Ankary studiowało w naszym Instytucie w roku akademickim 2010/1011, kolejny – w semestrze letnim 2012)

 

6. Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Rektora UKW 2004/2005 zespołowa II stopnia za znaczące osiągnięcia dydaktyczne

Nagroda Rektora UKW 2006/2007 zespołowa III stopnia za znaczące osiągnięcia naukowe

Nagroda Rektora UKW 2008/2009 indywidualna III stopnia za znaczące osiągnięcia naukowe

 

 

I. Monografie

Mity w twórczości Teodora Parnickiego (wyd. „Epigram”, Bydgoszcz, planowane wydanie: II kwartał 2012)

 

II. Książki współredagowane

1. Świat jeden, ale nie jednolity. Materiały z sesji studenckich (Bydgoszcz, listopad 1996; Prądocin, maj 1997), pod redakcją Lidii Wiśniewskiej, przy współpracy Mirosława Gołuńskiego oraz pozostałych członków Studenckiego Koła Naukowego Polonistów przy WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998

2. Literackie drogi wobec mity, pod red. L. Wiśniewskiej przy współpracy Mirosława Gołuńskiego, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2006

3. Mity słowa, mity ciała, pod red. L. Wiśniewskiej i M. Gołuńskiego przy współpracy A. Stempki, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007

4. Przemiany mitów i wartości nie tylko w literaturze, pod red. L. Wiśniewskiej i M. Gołuńskiego, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010

 

III. Artykuły w książkach zbiorowych

1. Poszukiwanie i obrona tożsamości - „Robotnicy wezwani o jedenastej” Teodora Parnickiego, w: Świat jeden, ale nie jednolity. Materiały z sesji studenckich (Bydgoszcz, listopad 1996; Prądocin, maj 1997), pod redakcją Lidii Wiśniewskiej, przy współpracy Mirosława Gołuńskiego oraz pozostałych członków Studenckiego Koła Naukowego Polonistów przy WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998, s. 63-72.

2. O nieważności bycia kobietą w twórczości Teodora Parnickiego, w: Kobieta w literaturze, pod red. L. Wiśniewskiej, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 1999, s. 131-142.

3. Motyw Tejrezjasza w literaturze, w:  Mity, mitologii, mityzacje, mitomanie – nie tylko w literaturze, pod red L. Wiśniewskiej, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005, s. 85-96

4. Chodzenie boso, chodzenie w obuwiu, czyli o drogach w stronę Boga lub Natury w twórczości Teodora Parnickiego, w: Literackie drogi wobec mitu, pod red. L. Wiśniewskiej przy współpracy Mirosława Gołuńskiego, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2006, s. 109-118.

5. Tomasz Mann - Teodor Parnicki. Historyzacja mitu – mityzacja historii, w: Powieść historyczna dawniej i dziś, pod red. R. Stachury, T. Budrewicza, B. Farona i przy współudziale K. Gajdy, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, s. 515-525

6. Wiecznie powracające słowo. Mit walijski w „Robotnikach wezwanych o jedenastej” Teodora Parnickiego, w: Mity słowa, mity ciała, pod red. L. Wiśniewskiej i M. Gołuńskiego przy współpracy A. Stempki, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, s. 119-130

7. Bogowie-mieszańcy w Słowie i ciele Teodora Parnickiego, w: Tajemnice „Słowa i ciała”. Szkice o powieści Teodora Parnickiego, pod red. T. Markiewki i K. Uniłowskiego, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 77-88

8. Historia – archetyp – dramat. „Gajusz Juliusz Kaligula” Karola Huberta Rostworowskiego i „Kaligula” Alberta Camus, w: Dramat w historii, historia w dramacie, pod red. K. Latawiec, R. Stachury-Lupy, J. Waligóry przy współpracy E. Łubieńskiej, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, 253-262

9. Motyw androgyna i hermafrodyty w powieściach T. Parnickiego. W: Beatrycze i inne, pod red. L. Wiśniewskiej  i G. Borkowskiej, wyd. słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2010, s. 101-112

10. Postać Hipolita wobec wartości (w dramatach Seneki, Racine’a i Sarah Kane), w: Przemiany mitów i wartości nie tylko w literaturze, pod red. L. Wiśniewskiej i M. Gołuńskiego, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010, s. 231-248

11. Mit w perspektywie komparatystyki (Majaczenie chorobowe Mitroanii Chorezmijki” z I tomu „Twarzy księżyca” Teodora Parnickiego), w: Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, pod red. L. Wiśniewskiej, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010, s. 241-256

12. „Święty” Ludwika Hieronima Morstina, w: Zapomniany dramat, t. 2, pod red. M. J. Olszewskiej i K. Ruty-Rutkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 55-65

13. Strategie antygermańskie w powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego i pisarstwie historycznym Joachima Lelewela (o czasach przedchrześcijańskich), w: Polityka historyczna w literaturze polskiej, pod red. K. Stępnika i M. Piechoty, Wyd. UMCS, Lublin 2011, s. 71-84

14. Filmowe gry z historią. Kreacja Hypatii z Aleksandrii w filmie Agora, w: Komparatystyka i konteksty. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym II, pod red. L. Wiśniewskiej, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012, s. 249-264

 

 

IV. Artykuły w czasopismach naukowych

 

1. Dekonstrukcja mitu jako (ponowna) mitologizacja (Parnicki i Hegel), „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2010 z. 1, s. 201-218

2. A. Kowalska-Nakielska (współautor), „Obyś cudze dzieci uczył…”. O formach współpracy szkoły z wyższymi uczelniami i Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, Warszawa 2010, s. 209-219

 

V. Szkice i studia

 

Teodor Parnicki i Fryderyk Nietzsche – wokół tytułu cyklu „Nowa baśń”, „FA-art. Kwartalnik Literacki” nr 4 (74) 2008, s. 86-93

 

VI. Recenzje i omówienia

 

Elżbieta Rybicka, Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku, Kraków (2000), w: „Pamiętnik Literacki” 2003 z. 1.

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz